Thủy Hải Sản Tươi

Cá tươi từ biển bỏ hộp xốp đem ra chợ hải sản